Relacje inwestorskie

Walne Zgromadzenia

Zarząd spółki MOJ S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz w związku z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych i § 11 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 czerwca 2024 roku, o godzinie 08.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. z siedzibąw Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2023 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2023 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
 10. Podział zysku netto za 2023 rok.
 11. Przyjęcie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
 12. Dyskusja nad „Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki MOJ S.A. w roku 2023”.
 13. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki MOJ S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane jest na dzień 20 czerwca 2024 roku

Liczba akcji/ głosów na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. na dzień 24 maja 2024 roku:

 • łączna liczba akcji: 9.827.114
 • liczba głosów z akcji: 14.120.589

Akcje w liczbie 4.293.475 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi.
Akcje w liczbie 4.265.525 są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Akcje w liczbie 1.268.114 są akcjami imiennymi zwykłymi.

 

 

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. 
z siedzibą w Katowicach  na dzień 04 październik2022 r.

Zarząd Spółki MOJ S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz w związku z art. 402.1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 11 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 04 października 2022 roku, o godzinie  9.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie   Spółki.
Porządek obrad:  
1. Otwarcie |Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności 
     do  podejmowania uchwał. 
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
 7. Zamknięcie obrad.  

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO  WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MOJ S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  NA DZIEŃ 05 WRZEŚNIA 2022 R.

 

Zarząd Spółki MOJ S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz w związku z art. 402.1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 11 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 05 września 2022 roku, o godzinie  9.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki o firmie MOJ S.A. i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniazwołanego na dzień
26 czerwca 2023 roku.

Stan na dzień 26 czerwca 2023 roku

 • łączna liczba akcji: 9.827.114
 • liczba głosów z akcji: 14.120.589

Akcje w liczbie 4.293.475 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi.
Akcje w liczbie 4.265.525 są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Akcje w liczbie 1.268.114 są akcjami imiennymi zwykłymi.

Informacje o odbytych zgromadzeniach

 • Dokumentacja ZWZA z dnia 31.05.2021 r.
 • Dokumentacja NWZA z dnia 18.11.2020 r.
 • Dokumentacja ZWZA z dnia 15.07.2020 r.
 • Dokumentacja ZWZA z dnia 27.05.2019 r.
 • Dokumentacja ZWZA z dnia 13.06.2018 r.
 • Dokumentacja NWZA z dnia 09.10.2017 r.
 • Dokumentacja NWZA z dnia 11.09.2017 r.
 • Dokumentacja ZWZA z dnia 29.06.2017 r.
 • Dokumentacja ZWZA z dnia 27.06.2016 r.
 • Dokumentacja ZWZA z dnia 26.06.2015 r.
 • Dokumentacja ZWZA z dnia 24.06.2014 r.
 • Dokumentacja NWZA z dnia 31.10.2013 r.
 • Dokumentacja ZWZA z dnia 10.09.2013 r.
 • Dokumentacja ZWZA z dnia 21.06.2013 r.
 • Dokumentacja NWZA z dnia 28.02.2013 r.
 • Dokumentacja ZWZA z dnia 22.06.2012 r.
 • Dokumentacja ZWZA z dnia 29.06.2011 r.
Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.