Relacje inwestorskie

Informacje finansowe

Podstawowe wskaźniki

Rachunek wyników 2017 2018 2019 2020 2021
ROE - rentowność sprzedaży-zysk netto / kapitał własny 0,98 3,49 7,60 5,00 4,61
ROA - zysk netto na aktywa 0,60 2,10 4,61 3,40 2,81
Wskaźnik płynności bieżącej - aktywa bieżące / zobowiązania bieżące 1,18 1,21 1,37 1,82 1,63
Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 41,00 40,20 38,90 31,00 38,94

Informacja ogólna za 5 lat

WYBRANE DANE FINANSOWE (tys. zł) 2017 2018 2019 2020 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży 44871 47227 48284 32699 53327
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  1160 2756 5159 3145 3204
III. Zysk (strata) brutto 513 1811 4432 2760 2614
IV. Zysk (strata) netto 367 1352 3162 3182 2 057
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3793 1097 709 - 2484 9 536
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 483 1668 - 1021 3243 3 243
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  -  4398 - 2716 454 -  897 - 897
VIII. Przepływy pieniężne netto razem - 122 49 142 -  138 286
IX. Aktywa, razem 60905 64664 68520 63846 73027
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 560 25967  26660 19805 28438
XI. Zobowiązania długoterminowe 712 2303 1708 1 675 4488
XII. Zobowiązania krótkoterminowe  21442 22219 23424 16567 22 094
XIII. Kapitał własny 37345 38697 41860 44041 44 589
XIV. Kapitał zakładowy 9 827 9 827 9 827 9 827 9 827
XV. Liczba akcji  ( w szt.) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/szt) 0,04 0,14 0,32 0,22 0,21
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję  (zł/szt.) 3,80 3,94 4,26 4,48 4,53
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/szt.) 0 0 0 0 0
Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.