Relacje inwestorskie
27-05-2019
RB-10_2019 / Wybór Zarządu V kadencji

Zarząd MOJ S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 27 maja 2019 roku podjęła uchwały:o ustanowieniu dwuosobowego składu Zarządu Spółki na kolejną V (piątą) kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzylata i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu,W związku z upływem obecnej kadencji Zarządu Rada Nadzorcza ponownie powołała na funkcję PrezesaZarządu  Pana Jacka Kudelę oraz na funkcję Wiceprezesa Zarządu Pana Przemysława Biskupa.

Informacja dot. Członków Zarządu 

Pan Jacek Kudela:

WYKSZTAŁCENIE:
2013- nadal -   POLITECHNIKA ŚLĄSKA w GLIWICACH, otwarty przewód doktorski
2000  AKADEMIA EKONOMICZNA w KATOWICACH -  Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw
1994-1995  -    POLITECHNIKA ŚLĄSKA w GLIWICACH, WYDZIAŁ GÓRNICZY, Specjalność –TECHNIK A EKSPLOATACJI  ZŁÓŻ
1977-1981   -  LICEUM    

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
od 10.07.2018  -   Prezes Zarządu MOJ S.A.
od 12.12.2017 do 10.07. 2018   –  umowa o świadczenie usług doradczych z MOJ S.A.
od 2016 roku     -  Grupa Kapitałowa Fasing SA -Doradca Zarządu oraz Wiceprezes „ KONKO SA.
Kompania Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego PIAST
2015 – 2016  - Prezes Zarządu Kompanijne Zakłady Remontowe „REMASZ” sp. z.o.o
2012 – 2015  - Dyrektor KWK „Piast” w Bieruniu, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
2007 – 2012  - Dyrektor techniczny KWK „Piast” w Bieruniu, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
2005 – 2006  - Główny inżynier górniczy pod ziemią
2004 – 2005  - Główny inżynier inwestycji i przygotowania produkcji Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego PIAST
2003 – 2004  - Główny inżynier inwestycji i przygotowania produkcji
2000 – 2003  - kierownik działu robót górniczych pod ziemią Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. Kopania Węgla Kamiennego CZECZOTT
1996 – 2000  -kierownik działu robót górniczych pod ziemią
1993 – 1996 -nadsztygar górniczy pod ziemią Kopania Węgla Kamiennego CZECZOTT
1991 – 1993  - sztygar oddziałowy pod ziemią1989 – 1991 - sztygar zmianowy pod ziemią
1988 – 1989 - nadgórnik pod ziemią
1987 – 1988 - referent techniczny pod ziemią
1986 – 1987 - służba wojskowa 
1986 – 1986 - stażysta pod ziemią 

DODATKOWE DOŚWIADCZENIE 
2015               -  członek Rady Nadzorczej K.Z.R. „REMASZ” Sp. z o.o. 
2013 - 2014  -  członek Rady Nadzorczej HALDEX S.A. 
2011 - 2012  - członek Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych Puławy S.A. 

Udział w akcjach ratowniczych: 
03-09.06.2002 - KWK PIAST  – akcja pożarowa 
04-06.07.1995 - KWK CZECZOTT– akcja zawałowa
DODATKOWE KWALIFIKACJE, KURSY I WYRÓŻNIENIA
•   Kurs i egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa - lipiec 2011
•   Dyplom Ministra Skarbu Państwa dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa -  lipiec 2011
•   Dyplom ukończenia Szkoły Menadżerów Górniczych – Polska Fundacja Promocji Kadr w Warszawie - grudzień 2006
•   Kwalifikacje Kierownika Ruchu Podziemnego Zakładu Górniczego wydobywającego węgiel kamienny – Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach - grudzień 2005
•   Kwalifikacje Kierownika  Działu Inwestycji w podziemnych zakładach górniczych wydobywających       węgiel  kamienny – Okręgowy Urząd Górniczy w Tychach - styczeń 2005
•   Certyfikat „Zarządza nie kosztami w kopalni węgla kamiennego” – Marcho-Consulting 1999•   Certyfikat „Zarządzanie zmianami” Projekt Management – Marcho-Consulting 1998
Według złożonego oświadczenia , pan Jacek Kudela nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej , spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej , jak również nie uczestniczy w innej     konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych   prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

Pan Przemysław Biskup – Wiceprezes Zarządu 

Posiada wykształcenie wyższe, uzyskał tytuł magistra w Wyższej Szkole Zarządzania
w Częstochowie.W 2014 roku ukończył studia podyplomowe na Akademii Polonijnej w Częstochowie w zakresie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
Przebieg dotychczasowej pracy zawodowej:
Od 03.10.2003 do nadal w Spółce Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.AKolejno na stanowiskach:
– specjalista d.s. magazynowych
– kierowca- Starszy Specjalista d.s. Transportu i Administracji
- Kierownik d.s. Transportu i Zakupów Materiałów Pozaprodukcyjnych
-  Dyrektor d.s. Inwestycji, Transportu i Zakupów.
Od 01.04.2003 r. do 30.03.2016 r. prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Moto-bis Przemysław Biskup w Tarnowskich Górach.
Od 08.08.2015 r. do 30.03.2016 r. świadczył usługi doradztwa spółce Carbonex Sp. z o. o. w Katowicach.

Wykonywane prace nie były konkurencyjne w stosunku do spółki MOJ S.A.Przemysław Biskup nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie  Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

wróć do listy
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.