Relacje inwestorskie
22-01-2021
RB-2_2021 / Pozew przeciwko Spółce wniesiony przez dwóch akcjonariuszy do Sądu Okręgowego w Katowicach („Sąd”) o uchylenie uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 listopada 2020 r.

Zarząd MOJ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach ( Spółka”) informuje, że w dniu 21 stycznia 2021 r. wpłynął do Spółki odpis pozwu wniesionego przeciwko Spółce przez dwóch akcjonariuszy mniejszościowych do Sądu Okręgowego w Katowicach („Sąd”) o uchylenie uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („Uchwała”). Pozew został złożony przez dwóch akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, którzy głosowali przeciwko Uchwale, a po jej powzięciu zażądali zaprotokołowania sprzeciwów. 

Spółka nie zgadza się z treścią otrzymanego pozwu i zamierza złożyć stosowną odpowiedź na pozew w terminach i w sposób przewidziany przez obowiązujące przepisy prawne.

wróć do listy
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.