Relacje inwestorskie
14-01-2021
RB-1_2021 / Pozew przeciwko Spółce wniesiony przez akcjonariusza do Sądu Okręgowego w Katowicach („Sąd”) o uchylenie uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 listopada 2020 r.

Zarząd MOJ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (Spółka”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2021 r. wpłynął do Spółki odpis pozwu wniesionego przeciwko Spółce przez akcjonariusza do Sądu Okręgowego w Katowicach („Sąd”) o uchylenie uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („Uchwała”), zawierający wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia, jak również wpłynął do Spółki odpis postanowienia Sądu z dnia 18 grudnia 2020 r. udzielającego zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza o uchylenie Uchwały („Postanowienie”). Pozew został złożony przez akcjonariusza Spółki, który głosował przeciwko Uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. Skutkiem wydania Postanowienia jest wstrzymanie wykonalności Uchwały.

Spółka nie zgadza się z treścią otrzymanego pozwu i zamierza złożyć stosowną odpowiedź na pozew w terminach i w sposób przewidziany przez obowiązujące przepisy prawne.

 Zarząd MOJ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (Spółka”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2021 r. wpłynął do Spółki odpis pozwu wniesionego przeciwko Spółce przez akcjonariusza do Sądu Okręgowego w Katowicach („Sąd”) o uchylenie uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („Uchwała”), zawierający wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia, jak również wpłynął do Spółki odpis postanowienia Sądu z dnia 18 grudnia 2020 r. udzielającego zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza o uchylenie Uchwały („Postanowienie”). Pozew został złożony przez akcjonariusza Spółki, który głosował przeciwko Uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. Skutkiem wydania Postanowienia jest wstrzymanie wykonalności Uchwały.
Spółka nie zgadza się z treścią otrzymanego pozwu i zamierza złożyć stosowną odpowiedź na pozew w terminach i w sposób przewidziany przez obowiązujące przepisy prawne.

wróć do listy
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.