Relacje inwestorskie
18-06-2020
RB-7_2020 / Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ MOJ S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A.
z siedzibą w Katowicach  na dzień 15 lipca 2020 r.

­

Zarząd spółki MOJ S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz w związku z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych i § 11 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 lipca 2020 roku, o godzinie  9.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. z siedzibą
w Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie
się w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2019 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2019 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
 10. Podział zysku netto za 2019 rok.
 11. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
 12. Przyjęcie „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i  Rady Nadzorczej Spółki MOJ S.A.”
 13. Zamknięcie obrad.
wróć do listy
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.