Relacje inwestorskie
15-02-2024
RB_3_2024 / Wyrok sądu w sprawie z powództwa o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. Zarząd MOJ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach ("Spółka") informuje, że w dniu 15 lutego 2024 r. powziął informację o wydaniu w dniu 26 stycznia 2024 r. przez Sąd Okręgowy w Katowicach XIII Wydział Gospodarczy, wyroku w którym sąd orzekł o:

1/ uchyleniu uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOJ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 18 listopada 2020 r,

2/ zasądzeniu od pozwanego na rzecz powoda 18.721,37 zł (osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych i trzydzieści siedem groszy) tytułem kosztów postępowania,

3/ zasądzeniu od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Katowicach 4.243,72 zł ( cztery tysiące dwieście czterdzieści trzy złote i siedemdziesiąt dwa grosze) tytułem wydatków.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym i nie są znane motywy rozstrzygnięcia. Wyrok nie jest prawomocny.

Spółka nie zgadza się z ww. wyrokiem i wystąpi o sporządzenie jego pisemnego uzasadnienia, po analizie którego zostanie podjęta decyzja co do dalszych kroków prawnych.

wróć do listy
Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.