Relacje inwestorskie
21-12-2023
RB 15_2023 / Złożenie oświadczenia o zmianie hipoteki umownej łącznej ustanowionej na rzecz Banku PEKAO S.A.

Zarząd MOJ S.A. w Katowicach informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21.12.2023 r. Emitent wraz ze Spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A., dalej Fasing S.A., złożył oświadczenie o zmianie ustanowionej na rzecz: Banku Polska Kasa Opieki S.A., dalej Bank, hipoteki umownej łącznej obejmującej nieruchomości wskazane szczegółowo w księgach wieczystych o numerach: KA1K/00048838/3, OP1O/00077049/0 poprzez zmniejszenie sumy hipoteki z kwoty 60.000.000 PLN do kwoty 30.000.000 PLN.

W/w hipoteka umowna łączna ustanowiona jest na rzecz Banku na zabezpieczenie wierzytelności w stosunku do Fasing S.A. mogących wyniknąć z tytułu Umowy Kredytu Refinansującego z dnia 22.06.2021 r. zawartej pomiędzy Fasing S.A. ( Kredytobiorcą), Bankiem ( Kredytodawcą), przy uwzględnieniu treści Aneksu nr 2 z dnia 14.07.2023 r. do wskazanej umowy kredytowej, zgodnie z którym to Aneksem nr 2: pozostała do spłaty kwota kapitału kredytu wynosi 20.000.000 PLN ( pierwotnie 40.000.000 PLN).

Ostateczny dzień spłaty ustalony został na dzień 2 czerwca 2025 r.  

O ustanowieniu hipoteki umownej łącznej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2021.

wróć do listy
Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.