Relacje inwestorskie
07-08-2023
RB-12_2023 / Decyzja Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia 02 sierpnia 2023 r

Zarząd MOJ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 sierpnia 2023 r., Emitent otrzymał decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia 2 sierpnia 2023 r., w której Organ utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia 28 lutego 2023 r. określającą Emitentowi zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za:

- za styczeń 2016 r. w wysokości 222.735 zł,

- za luty 2016 r. w wysokości 321.122 zł,

- za marzec 2016 r. w wysokości 426.978 zł,

- za maj 2016 r. w wysokości 211.844 zł

o której to decyzji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2023 z dnia 3 marca 2023 r. Otrzymana decyzja jest ostateczna. Emitent nie zgadza się z treścią powyższej decyzji i wniesie od niej stosowny środek odwoławczy.

 

Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.).

 

wróć do listy
Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.