Relacje inwestorskie
28-07-2023
RB _ 11 _2023 / Decyzja Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia 25 lipca 2023 r

  Zarząd MOJ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, 
tj. 28 lipca 2023 r., Emitent otrzymał decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia 25 lipca 2023 r., w której Organ utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia 28 lutego 2023 r. określającą Emitentowi zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za:
- za maj 2015 r. w wysokości 490.950 zł,
- za czerwiec 2015 r. w wysokości 566.516 zł,
- za lipiec 2015 r. w wysokości 436.992 zł,
- za sierpień 2015 r. w wysokości 264.597 zł
- za wrzesień 2015 r. w wysokości 446.609 zł;
- za październik 2015 r. w wysokości 283.676 zł;
- za listopad 2015 r. w wysokości 197.337 zł;
- za grudzień 2015 r. w wysokości 377.540 zł;

o której to decyzji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2023 z dnia 3 marca 2023 r. Otrzymana decyzja jest ostateczna. Emitent nie zgadza się z treścią powyższej decyzji i wniesie od niej stosowny środek odwoławczy.

Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

wróć do listy
Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.