Relacje inwestorskie
14-07-2023
RB_10_2023 / : Złożenie oświadczenia o zmianie hipoteki umownej łącznej ustanowionej na rzecz Banku PEKAO S.A.

Zarząd MOJ S.A. w Katowicach informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14.06.2023 r. Emitent wraz ze Spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A., dalej Fasing S.A., złożył oświadczenie o zmianie ustanowionej na rzecz: Banku Polska Kasa Opieki S.A., dalej Bank, pierwszorzędnej hipoteki umownej łącznej obejmującej nieruchomości wskazane szczegółowo w księgach wieczystych o numerach: KA1K/00048838/3, KA1K/00035794/8,  OP1O/00077049/0 poprzez zwiększenie sumy hipoteki do kwoty 42.000.000 PLN.

W/w hipoteka umowna łączna ustanowiona jest na rzecz Banku na zabezpieczenie wierzytelności w stosunku do Fasing S.A. mogących wyniknąć z tytułu umowy  z dnia 22.06.2021 r. Wielocelowego Kredytu Limitowego zawartej pomiędzy Fasing S.A. ( Kredytobiorcą), Bankiem ( Kredytodawcą), a Karbon 2 sp. z o.o. w Katowicach ( Poręczycielem), przy uwzględnieniu treści Aneksu nr 2 z dnia 14.07.2023 r. do wskazanej umowy kredytowej, zgodnie z którym to Aneksem nr 2: Bank udostępni Fasing S.A. limit w łącznej kwocie 28.000.000,00 zł,  w tym m.in. 18 mln kredyt w rachunku bieżącym,  a także Bank zrzeknie się przysługujących mu hipotek łącznych ( pierwszorzędna oraz drugorzędna) w  odniesieniu do nieruchomości Emitenta opisanej w KW KA1K/00035794/8 w terminie do 10 dni od daty zawarcia w/w Aneksu nr 2. 

Ostateczny dzień spłaty ustalony został na dzień 2 czerwca 2025 r.  

O ustanowieniu hipoteki umownej łącznej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2021.

Zarząd MOJ S.A. w Katowicach informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14.06.2023 r. Emitent wraz ze Spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A., dalej Fasing S.A., złożył oświadczenie o zmianie ustanowionej na rzecz: Banku Polska Kasa Opieki S.A., dalej Bank, pierwszorzędnej hipoteki umownej łącznej obejmującej nieruchomości wskazane szczegółowo w księgach wieczystych o numerach: KA1K/00048838/3, KA1K/00035794/8,  OP1O/00077049/0 poprzez zwiększenie sumy hipoteki do kwoty 42.000.000 PLN.

W/w hipoteka umowna łączna ustanowiona jest na rzecz Banku na zabezpieczenie wierzytelności w stosunku do Fasing S.A. mogących wyniknąć z tytułu umowy  z dnia 22.06.2021 r. Wielocelowego Kredytu Limitowego zawartej pomiędzy Fasing S.A. ( Kredytobiorcą), Bankiem ( Kredytodawcą), a Karbon 2 sp. z o.o. w Katowicach ( Poręczycielem), przy uwzględnieniu treści Aneksu nr 2 z dnia 14.07.2023 r. do wskazanej umowy kredytowej, zgodnie z którym to Aneksem nr 2: Bank udostępni Fasing S.A. limit w łącznej kwocie 28.000.000,00 zł,  w tym m.in. 18 mln kredyt w rachunku bieżącym,  a także Bank zrzeknie się przysługujących mu hipotek łącznych ( pierwszorzędna oraz drugorzędna) w  odniesieniu do nieruchomości Emitenta opisanej w KW KA1K/00035794/8 w terminie do 10 dni od daty zawarcia w/w Aneksu nr 2. 

Ostateczny dzień spłaty ustalony został na dzień 2 czerwca 2025 r.  

O ustanowieniu hipoteki umownej łącznej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2021.

wróć do listy
Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.