Relacje inwestorskie
31-05-2023
RB-W5_2023 / RB-W_5_2023 OGŁOSZENIE ZWZA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A.
z siedzibą w Katowicach  na dzień 26 czerwca  2023 r.

­

Zarząd spółki MOJ S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz w związku
z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych i § 11 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 czerwca 2023 roku, o godzinie 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. z siedzibą
w Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie
się w siedzibie Spółki.

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2022 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto

za 2022 rok.

 1. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2022 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto
  za 2022 rok.
 2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
 3. Podział zysku netto za 2022 rok.
 4. Dyskusja nad „Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki MOJ S.A. w roku 2022”.
 5. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
 6. Zamknięcie obrad.

 

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Zgodnie z art. 406¹ § 1 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień 10 czerwca 2023 roku. W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A. Akcjonariusz uprawniony z akcji spółki publicznej oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinni zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 31 maja 2023 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 01 czerwca 2023 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą do sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych, zgodnie
z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista Akcjonariuszy uprawnionych
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki MOJ S.A., na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
tj. w dniach 22-26 czerwca 2023 roku w godzinach 7.00-15.00 w sekretariacie. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być przesłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy sekretariat@moj.com.pl lub  jgora@moj.com.pl.

 

Sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione
do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym
z rachunków.

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.moj.com.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie”- „Walne Zgromadzenia” udostępnia
do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prywatnej oraz dla osoby prawnej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Formularze są dostępne od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia także na stronie internetowej spółki MOJ S.A. w sekcji „Relacje Inwestorskie” – „Walne Zgromadzenia”, skąd mogą być pobrane, a po wypełnieniu wysłane
w formacie PDF na adres elektroniczny sekretariat@moj.com.pl. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać wskazanie zakresu pełnomocnictwa, a także liczbę akcji,
z których wykonywane będzie prawo głosu, datę i nazwę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz numer zaświadczenia o prawie uczestnictwa ze wskazaniem przez kogo było wydane. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna (w rozumieniu art. 33¹ kodeksu cywilnego) w celu potwierdzenia uprawnienia do uczestniczenia i głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan aktualnego odpisu
z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, w rozumieniu art. 33¹ kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy sekretariat@moj.com.pl. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności
za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A. dokumentów służących jego identyfikacji. Spółka udostępnia pod adresem internetowym www.moj.com.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie” - „Walne Zgromadzenia” wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

 

 

Prawa akcjonariuszy.

 

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad oraz powinno być złożone na piśmie Zarządowi MOJ S.A. nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 05 czerwca 2023 roku. Żądanie
to może być złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy sekretariat@moj.com.pl
lub w formie pisemnej na adres: MOJ  S.A. ul. Tokarska 6, 40 – 859 Katowice. Akcjonariusz/ Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania
w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie pdf.

 

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub Akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad za pomocą formularza umieszczonego pod adresem internetowym www.moj.com.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie” – „Walne Zgromadzenia”. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy sekretariat@moj.com.pl bądź w formie pisemnej na adres: MOJ S.A., ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice. Podobnie jak w przypadku żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tak i w tym przypadku Akcjonariusz/ Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania
w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie pdf.

Ponadto każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

 

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu
w Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Dostęp do dokumentacji.

 
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony w siedzibie Spółki pod adresem ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice i na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady spółki. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.moj.com.pl w sekcji Relacje Inwestorskie- Walne Zgromadzenia.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757).

wróć do listy
Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.