Relacje inwestorskie
24-05-2023
RB-04_2023 / Ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości należącej do Spółki

Zarząd MOJ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach ("MOJ SA", "Spółka"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, niniejszym informuje, że wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydziału Ksiąg Wieczystych z 12 maja 2023 r. („Postanowienie”)                       na mocy którego oddalono wniosek Skarbu Państwa – Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu o wpisanie hipoteki przymusowej w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Kaskady oraz Kryształowej („Nieruchomość”) w części ponad kwotę 3.302.355,00 zł. Podstawą wpisu powyższej hipoteki jest decyzja Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z 13 sierpnia 2021 r. (znak 2471-SPP-1.4103.21.2021.14), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku. Wartość Nieruchomości, na której ustanowiona została powyższa hipoteka, w księgach rachunkowych Emitenta, przekracza kwotę 5 mln zł, przez co w ocenie Spółki wpis hipoteki przymusowej na wzmiankowanej Nieruchomości spełnia kryterium uznania informacji za istotną. Jednocześnie Emitent wskazuje, że wystąpił o sporządzenie pisemnego uzasadnienia ww. Postanowienia, po zapoznaniu się z którym zostanie podjęta decyzja o ewentualnych dalszych krokach prawnych.                                          
 

wróć do listy
Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.