Relacje inwestorskie
03-03-2023
RB-3_2023 / Decyzja Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia 28 lutego 2023 r. nr338000-23-052861

Zarząd MOJ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 3 marca 2023 r. Emitent otrzymał decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach („Organ”) z dnia 28 lutego 2023 r. w której Organ określił wobec Spółki zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za styczeń 2016 r. w wysokości 222.735 zł, za luty 2016 r. w wysokości 321.122 zł, marzec 2016 r. w wysokości 426.978 zł, maj 2016 r. w wysokości 211.844 zł. Otrzymana decyzja nie jest ostateczna. Emitent nie zgadza się z treścią powyższej decyzji i wniesie od niej stosowny środek odwoławczy.

 

Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

wróć do listy
Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.