Relacje inwestorskie
03-03-2023
RB-02_2023 / RB-02_2023 Decyzja Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia 28 lutego 2023 r nr338000-23-052825.

Zarząd MOJ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 3 marca 2023 r. Emitent otrzymał decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach („Organ”) z dnia 28 lutego 2023 r. w której Organ określił wobec Spółki zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za maj 2015 r. w wysokości 490.950 zł, za czerwiec 2015 r. w wysokości 566.516 zł, lipiec 2015 r. w wysokości 436.992 zł, sierpień 2015 r. w wysokości 264.597 zł, wrzesień 2015 r. w wysokości 446.609 zł, październik 2015 r. w wysokości 283.676 zł, listopad 2015 r. w wysokości 197.337 zł oraz za grudzień 2015 r. w wysokości 377.540 zł. Otrzymana decyzja nie jest ostateczna. Emitent nie zgadza się z treścią powyższej decyzji i wniesie od niej stosowny środek odwoławczy.

 

Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

wróć do listy
Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o.