Relacje inwestorskie
23-03-2021
RB-6_2021 / Decyzja podatkowa Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach

Zarząd MOJ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 marca 2021 r., Emitent otrzymał decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia 17 marca 2021 r. określającą Emitentowi zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za styczeń  2015 r. w wysokości 301 825 zł, za luty 2015 r. w wysokości 405 711 zł oraz za marzec 2015 r. w wysokości  652  580  zł. Otrzymana decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu, zgodnie z art. 239a ustawy Ordynacja podatkowa. Emitent nie zgadza się z treścią powyższej decyzji i wniesie od niej stosowny środek odwoławczy.

Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

wróć do listy
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.