Firma
23-10-2020
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. na dzień 18 listopada 2020 roku.

Zarząd spółki MOJ S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 1 , art. 402 2   kodeksu spółek handlowych  i § 11 Statutu Spółki na wniosek złożony na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych przez  działających w porozumieniu Akcjonariuszy reprezentujących powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki tj.: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A., Karbon 2 sp. z o.o., Pana Zdzisława Bik oraz Panią Annę Bik zwołuje na dzień  18 listopada  2020 roku na godzinę 9.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6, które  odbędzie się w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 
  8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
wróć do listy
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. OOO Zavody Gornovo Oborudowanija i Instrumenta Fasing Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.