Firma
07-08-2013
Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o o zamiarze połączenia spółki MOJ S.A. ze spółką Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia „OSOWIEC” Sp. z o.o. z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Zarząd MOJ S.A. z siedzibą Katowicach, działając zgodnie z art. 402 ¹ § 1 i na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy MOJ S.A. o planowanym połączeniu spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Tokarska 6, 40 – 859 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000266718 ze spółką Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia „OSOWIEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osowcu, adres: ul. Fabrycznej 1, 46-023 Osowiec wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego  przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139300.

Połączenie dokonane zostanie w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienia całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą w zamian za akcje w kapitale zakładowym Spółki przejmującej, które zostaną wydane wspólnikom Spółki przejmowanej. W wyniku połączenia Spółka przejmowana zostanie wykreślona z rejestru.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 27 maja 2013 roku i opublikowanym w dniu 28 maja w formie raportu bieżącego (RB-W19/2013 ) udostępnionego na stałe w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki www.moj.com.pl w zakładce „relacje inwestorskie/raporty bieżące/RB-W19/2013” wraz z załącznikami.

Jednocześnie Zarząd MOJ S.A. informuje, że następujące dokumenty:

  1. plan połączenia MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach, jako spółką przejmującą i Fabryką Wyrobów Metalowych Kuźnia „OSOWIEC”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osowcu (spółka przejmowana), sporządzony na podstawie art. 499 § 1 Kodeksu spółek handlowych wraz z Załącznikami od numeru 1 do numeru 5, sporządzonymi na podstawie art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych, objęte wspólną uchwałą Zarządu MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach, jako spółką przejmującą i Fabryką Wyrobów Metalowych Kuźnia „OSOWIEC”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osowcu (spółka przejmowana) podjętą na wspólnym posiedzeniu w dniu 27 maja  2013 r.,
  2. sprawozdania finansowe MOJ S.A. za rok: 2010, 2011 i 2012  wraz ze sprawozdaniami Zarządu z działalności spółki oraz opinią i raportem biegłego rewidenta,
  3. sprawozdania finansowe Fabryki Wyrobów Metalowych Kuźnia „OSOWIEC”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Osowcu za rok: 2010, 2011 i 2012  wraz ze sprawozdaniami Zarządu z działalności spółki oraz opinią i raportem biegłego rewidenta,
  4. sprawozdanie Zarządu MOJ S.A. w Katowicach  z dnia 27 maja  2013 r. sporządzone dla celów połączenia na podstawie art. 501 Kodeksu spółek handlowych,
  5. sprawozdanie Zarządu Fabryki Wyrobów Metalowych Kuźnia „OSOWIEC”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Osowcu  z dnia 27 maja  2013 r. sporządzone dla celów połączenia na podstawie art. 501 Kodeksu spółek handlowych,
  6. opinię biegłego rewidenta Mariana Wcisło (numer ewidencyjny 5425) w sprawie planu połączenia z dnia 27 maja  2013  r. wydaną na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach, sygnatura akt KA.VIII Ns-Rej.KRS 16121/13/587, o której mowa w art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

będą dostępne do wglądu w  siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Tokarska 6 pokój nr 213, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00 w terminie od  dnia 7 sierpnia 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A., w porządku obrad którego przewidziana będzie uchwała w sprawie połączenia, a o którego zwołaniu Akcjonariusze zostaną poinformowani. 

wróć do listy
FASING S.A. Kuźnia Osowiec - Oddział MOJ S.A. Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd. Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co. Ltd. Fasing America Corp. Fasing Ukraina Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Greenway Sp. z o.o. Spółka Electron Poland S.A.